• Wpisów:102
  • Średnio co: 18 dni
  • Ostatni wpis:5 lata temu, 20:40
  • Licznik odwiedzin:4 141 / 1907 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Kto­kol­wiek myśli, że życie jest spra­wied­li­we, jest fałszy­wie poinformowany.
 

 
Od sza­leństwa do sza­leństwa - ta­kie jest życie!
 

 
Nie bieg­nij za szyb­ko przez życie bo naj­lep­sze rzeczy zdarzają się nam wte­dy, gdy naj­mniej się ich spodziewamy.
 

 
Mo­je życie będzie miało ta­ki sens, ja­ki ja sama mu nadam.
 

 
Mężczyz­na roz­poczy­na życie roz­pustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, ko­bieta odwrotnie.
 

 
His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości.
 

 
Idź własną drogą, bo w tym cały sens is­tnienia, żeby umieć żyć...
 

 
Ko­bieta kocha tyl­ko raz w życiu.
 

 
W życiu chodzi o to, by być trochę niemożliwym.
 

 
Zaw­sze trze­ba wie­dzieć, kiedy kończy się ja­kiś etap w życiu. Jeśli upar­cie chce­my w nim trwać dłużej niż to ko­nie­czne, tra­cimy ra­dość i sens te­go, co przed nami.
 

 
Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.
 

 
Dlacze­go życie nie jest snem z które­go można się obudzić?
 

 
Całe mo­je życie widze w świet­la­nych bar­wach, jed­nak cza­sy szkoły to ciem­ność, czar­na dziura na ma­pie mo­jej życiowej wędrówki.
 

 
Czy jest coś gor­sze­go niżeli śmierć? Życie, jeśli prag­niesz umrzeć.
 

 
Dzieciństwo jest dob­re dla­tego, że każdy dzień zaczy­na życie na no­wo, bez ciężaru dnia wczorajszego.
 

 
To możli­wość spełnienia marzeń spra­wia, że życie jest tak fascynujące.
 

 
Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła.
 

 
A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś umrzeć.
 

 
Cier­pienie na­leży do życia. Jeśli cier­pisz, znaczy, że żyjesz. Pogódź się z tym mała dziewczynko.
 

 
Świado­mość śmier­ci po­budza do życia.
 

 
Dlacze­go mam słuchać ser­ca? Bo nie uciszysz go nig­dy. I na­wet gdy­by uda­wał, że nie słyszysz, o czym mówi, na­dal będzie biło w two­jej pier­si i nie przes­ta­nie pow­tarzać ci te­go, co myśli o życiu i świecie.
 

 
Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie.